ARTAX, a.s.
Tiskněte snadno přes web

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ARTAX a.s.
Se sídlem Karásek 2255/1e, 621 00 Brno, DIČ: CZ 255 352 34.
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2684.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky, za nichž ARTAX, a.s (dále jen zhotovitel), provádí pro zákazníka (dále jen objednatel) polygrafické, webové práce, dodávku reklamních předmětů a dalších produktů vyplývajících z předmětu podnikání zhotovitele (dále jen dílo). Platí pro všechny smluvní vztahy, pokud tyto nejsou v konkrétní písemné smlouvě o dílo stanoveny odchylně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

K uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem dochází takto:

 1. písemným potvrzením objednávky převzaté od objednatele osobně zhotovitelem, nebo
 2. zahájením realizace díla zhotovitelem na základě písemného nebo mailového návrhu zaslaného objednatelem e-mailem či poštou, nebo
 3. uzavřením smlouvy o dílo.

III. OBJEDNÁVKA

Objednávka musí obsahovat: specifikaci objednatele – včetně kontaktní osoby, názvu zakázky, množství, technické parametry (formát, barevnost, povrchová úprava, materiál), expediční informace (specifikace balení, termínů a míst expedice) a zejména odsouhlasenou cenu díla.
Veškeré dodatečné změny parametrů pro zhotovení a dodání díla musí být písemně odsouhlaseny oběma stranami (e-mailem, poštou nebo faxem).

IV. PODKLADY PRO REALIZACI

Podklady pro realizaci díla dodá objednatel zhotoviteli v předem dohodnutém termínu. Pro předání podkladů jsou závazné Technické podmínky pro předávání podkladů společnosti ARTAX, a. s.

Pro tisk je jediným platným podkladem náhledový výtisk, podepsaný objednatelem, případně jeho elektronické odsouhlasení. Vzniklé vícenáklady z důvodů oprav budou objednateli fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasení náhledových výtisků provede v dohodnutém čase a způsobem, který nenaruší výrobní harmonogram zhotovitele. Nesplní-li objednatel toto ujednání nebo nedojde-li k dohodě se zhotovitelem o náhradním termínu, bere objednatel na vědomí, že zhotovitel má právo změnit termín zhotovení díla tak, jak to umožní aktuální výrobní harmonogram. Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou je nositelem důkazního břemene objednatel. Objednatel je před zahájením tisku oprávněn provést kontrolu náhledem u stroje. K provedení náhledu pozve zhotovitel zástupce objednatele uvedeného na objednávce nebo jím určeného zástupce v dohodnutém termínu, avšak minimálně dvě hodiny před započetím tisku. Nedostaví-li se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce ve stanovenou dobu ke kontrolnímu tisku (náhledu zhotovení díla), má se za to, že zhotovení díla je v pořádku a schváleno. Objednatel nemá v takovém případě nárok na reklamaci barevnosti.
Zhotovitel neodpovídá za chyby a nedostatky, které objednatel ponechal v dodaných souborech, v maketě, nebo jiných podkladech. Pokud dodané podklady budou chybné, je objednatel povinen k výzvě zhotovitele provést jejich opravu. Pokud objednatel neprovede opravu podkladů bezodkladně tak, aby nedošlo k narušení harmonogramu výroby zhotovitele, nebo bude v takovém případě způsobena škoda na zhotoveném díle, je objednatel zodpovědný za takto vzniklou škodu. Pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat odpovídající požadavky na kvalitu, budou vráceny objednateli k přepracování. Nepředá-li objednatel podklady k tisku zhotoviteli v dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín zhotovení díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za škodu vzniklou tím, že narušil naplánovaný výrobní harmonogram zhotovitele.

Objednatel také nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a že se nejedná o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku a jiných škod, např. poškozením dobré pověsti atd.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Včasné a řádné provedení díla závisí na včasném plnění závazků objednatele s poskytováním součinnosti ke zhotovení díla včetně jeho povinnosti dodat zhotoviteli včas dohodnuté podklady. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků, pokud takové prodlení způsobil objednatel neposkytnutím součinnosti či nedodáním podkladů. Pokud předá objednatel zhotoviteli k provedení zakázky nezpracovatelné, či nevhodné podklady, zhotovitel na tento nedostatek objednatele upozorní. Pokud objednatel ani po upozornění zhotovitele nezpracovatelné podklady nenahradí podklady použitelnými, není zhotovitel povinen dílo provést.
Pokud bude objednatel na použití nevhodných podkladů písemně trvat, zhotoví objednatel dílo v přiměřené lhůtě od písemného potvrzení objednatele, přičemž zhotovitel neodpovídá za vady díla nebo za dodatečně zjištěnou nemožnost provedení díla.

VI. ODCHYLKA V MNOŽSTVÍ

Množství zhotoveného díla strojovým způsobem se může odchylovat od množství (nákladu) sjednaného smlouvou o +/- 3%. Odchylka v rámci stanovené tolerance je považována za řádné splnění díla. Pokud objednatel písemně vyloučí možnost plnění pod sjednané množství, je zhotovitel oprávněn předat až dvojnásobek uvedené odchylky nad sjednané množství.
Pokud objednatel při převzetí díla hodnověrným způsobem zjistí a prokáže rozdíl v množství dodaného díla oproti sjednanému množství a podle výše uvedené tolerance, je zhotovitel povinen chybějící množství objednateli neprodleně dodat nebo o daný zjištěný rozdíl upravit fakturovanou cenu za dílo.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen odevzdat dílo v termínu a místě sjednaném v objednávce či smlouvě. Pokud není místo převzetí takto výslovně stanoveno, má se za to, že jím je sídlo zhotovitele, kde bylo dílo dokončeno.
Předáním a převzetím díla je okamžik převzetí díla v provozovně zhotovitele objednatelem, či jím objednaným dopravcem, nebo dodání díla zhotovitelem, nebo jím objednaným dopravcem, do expedičního místa uvedeného v objednávce. Převzetí díla bude vždy stvrzeno podpisem dodacího listu osobou, která dílo převzala.
Dílo se považuje za dodané i v případě, jestliže si objednatel dílo nepřevzal, či nevyzvedl u zhotovitele, ač tak podle objednávky učinit měl a stejně tak se považuje dílo za předané v případě, že je objednatel odmítl převzít bez vážného a právně relevantního důvodu. Objednatel je povinen při předání díla na místě mimo sídlo zhotovitele poskytnout zhotoviteli a dopravci přiměřenou součinnost. V případě neposkytnutí přiměřené součinnosti je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí přiměřené součinnosti vznikly. Vratné obaly jsou vedeny evidenčně a objednatel je povinen tyto obaly vrátit na své náklady do 20 dnů ode dne předání díla uvedeného na dodacím listě. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli obaly nevrácené v této lhůtě. Pokud objednatel nesdělí objednateli expediční místo do dne termínu, který je v objednávce stanoven jako termín zhotovení díla, nebo si dílo v tomto termínu u zhotovitele nevyzvedne, bude dílo uschováno v prostorách zhotovitele za úschovné. Odpovědnost za škodu na díle, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, nebo předáním díla přepravci, nebo dnem, následujícím po dni, kdy si měl dílo u zhotovitele vyzvednout.

VIII. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho parametry, zda odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost provedení a obal díla.
V případě, že objednatel zjistí vady na díle, je o tom povinen neprodleně informovat písemně (doporučeným dopisem, faxem, emailem) zhotovitele. Reklamace musí obsahovat: přesnou specifikaci vady, rozsah vady. Je nezbytné doložit její existenci zhotoviteli – tj. dodat minimálně 5% výrobků z celkově dodaného díla, které obsahují reklamovanou vadu. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory především mimosoudní cestou a to vzájemným jednáním.

Objednatel je povinen reklamovat písemně v těchto lhůtách:

 • Vady zjevné – do 10 dnů od expedice
 • Vady skryté - do 6 měsíců ode dne expedice
Zhotovitel je na písemnou reklamaci povinen prokazatelně odpovědět, nejlépe písemně nebo mailem, a to neprodleně po prověření reklamace. V polygrafickém odvětví obvyklé kolísání barevnosti tisku a vad při následném strojovém zpracování zhotovitelem je přípustné. Zhotovitel však nese plnou odpovědnost za špatné technologické zpracování díla.
Reklamace díla neopravňuje objednatele k zadržení či zpoždění úhrady za cenu díla.

IX. VYŠŠÍ MOC

Odpovědnost zhotovitele nebo objednatele za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Lhůty ke splnění povinností se prodlužují o dobu působení vyšší moci.

X. CENA ZA DÍLO A FAKTURACE

Cena díla je stanovena vždy na základě dohody objednatele a zhotovitele. Je uvedena v objednávce, či ve smlouvě o dílo. Změní-li se výrobní náklady zhotovitele (nákladové položky pro výrobu díla), nad jimi akceptovatelnou úroveň ziskovosti výroby díla, zejména zvýší-li se ceny papíru, barev, elektrické energie, plynu, vody atd. v době od uzavření smlouvy o dílo do termínu dodání díla nebo v průběhu trvání Rámcové smlouvy o dílo, zavazují se obě smluvní strany jednat o nové ceně za dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany o nové ceně do 10 kalendářních dnů od zahájení jednání o změně ceny díla, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
Vedle ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli příslušnou DPH stanovenou zákonem.
Fakturace pro jednotlivé skupiny klientů:

 1. Nový klient:
  • Při objemu prací do 5 000 Kč/zakázku platí pro první 3 zakázky povinnost uhradit tyto zakázky v hotovosti při převzetí díla
  • Při objemu prací nad 5 000 Kč/zakázku požadujeme zálohu 50% z ceny díla předem (v hotovosti nebo převodem), zbylých 50% při převzetí díla.

 2. Osvědčený klient (klient bez „Rámcové smlouvy o dílo“):
  • Při objemu prací do 20 000 Kč/zakázku platba na fakturu se splatností 10 dnů.
  • Při objemu prací nad 20 000 Kč/zakázku požadujeme zálohu 50% z ceny díla předem na účet, zbylých 50% na fakturu se splatností 10 dnů.

 3. Smluvní klient: klient s uzavřenou „Rámcovou smlouvou o dílo“ nebo konkrétní „Smlouvou o dílo“: ceny a fakturace se řídí těmito smlouvami.
Zvlášť je započítávána cena za dopravu, s výjimkou dodávek v rámci města Brna. Smluvní strany jsou povinny jednat o změně ceny, jestliže dojde ke změnám v technické specifikaci díla oproti původní kalkulaci, nebo jestliže se zvýší ceny vstupů o více než 5%. Sjednaná cena nezahrnuje pojištění ani náklady na případné skladování, vratné obaly (palety a desky) pokud není smluvními stranami stanoveno jinak. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo nejdříve v den faktického převzetí díla, nebo den následující po dni, kdy si objednatel měl dílo vyzvednout, i když tak neučinil. Faktura je splatná 10 dnů ode dne vystavení, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až úplným zaplacením smluvní ceny za dílo.

XI. DOPRAVA A BALENÍ DÍLA

V případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla v písemné podobě elektronickou poštou nebo faxem.
V tom případě je zhotovitel oprávněn dopravu díla objednateli fakturovat takto:

 1. Pravidelným ranním rozvozem ARTAXu bude účtováno dopravné 60 Kč
  Externím kurýrem po Brně bude účtování dopravné 150 Kč

 2. Přepravní společností (např. DPD, Geis, ČP) na dobírku: poštovné + balné = cca 250 Kč.
Dílo bude baleno podle dispozic a způsobem tak, jak bude ujednáno mezi smluvními stranami. Dispozice a způsob balení musí objednatel specifikovat písemnou formou v objednávce.

XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na konkrétní zhotovené dílo a jeho vlastnosti jsou odvislé od záručních podmínek použitých komponentů (např. druh použitého papíru, tiskových barev atd.), které jsou deklarované výrobcem a dodavatelem konkrétně použitého materiálu zhotoviteli a řídí se těmito specifickými záručními podmínkami. Za rozhodující pro určení odpovědnosti za vady ze strany zhotovitele, je okamžik přechodu nebezpečí škody na díle. Tento okamžik je stanoven na dobu, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele (viz článek předání a převzetí díla) nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu zhotovitel umožní nakládat s řádně zhotoveným dílem a objednatel poruší řádně uzavřenou smlouvu o dílo tím, že si dílo nepřevezme včas. Nebezpečí škody na zboží se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a právním řádem ČR.

XIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení díla na základě zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen faktura). Délka doby splatnosti faktury je určena počtem dnů ode dne jejího vystavení, dojednaných mezi smluvními stranami v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. Za den úhrady faktury je považován den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
Cena je uváděna bez příslušné sazby DPH. Objednatel je povinen k této ceně připočítat i DPH v zákonem stanovené výši.
Pokud objednatel díla nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje a má je ve státě Evropského společenství, dále je registrovaným plátcem DPH v tomto státě a zhotovené dílo bude předmětem vývozu do členského státu Evropského společenství, je objednatel díla povinen, doručit zhotoviteli své registrační číslo k DPH v daném státě a to písemně v objednávce, ve smlouvě o dílo nebo nejpozději do dne převzetí zhotoveného díla od zhotovitele. Objednatel je povinen dále doručit zhotoviteli potvrzení o registraci k DPH v daném členském státě Evropského společenství a Prohlášení o vývozu zboží (díla) z tuzemska (ČR) na území Evropského společenství s termínem (dnem) vývozu, a to nejpozději do 15 ti dnů ode dne převzetí zboží - (díla) od zhotovitele. V případě doručení registračního čísla DPH a Prohlášení o vývozu zboží (díla) z tuzemska do členského státu Evropského společenství má objednatel nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty z kupní ceny díla. Prohlášení o vývozu zboží (díla) do států Evropského společenství musí být písemné s potvrzením oprávněné osoby objednatele.
Zhotovitel má právo při projednávání smluvních podmínek spojených s tiskem díla určit platební podmínky úhrady ceny za dílo a učinit tato opatření:

 1. nevydat dílo nebo jeho část pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo, které bylo objednateli řádně předáno
 2. vystavit zálohové faktury a to až do výše celkové ceny díla
 3. požadovat zajištění neuhrazené ceny díla vystavením směnky vlastní (na fyzickou osobu nebo na právnickou osobu) objednatele

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že objednatel nezaplatí řádně, včas a v termínu splatnosti jakoukoli fakturu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn účtovat, počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené části ceny díla do zaplacení. Uplatní-li zhotovitel uvedený nárok, není objednatel oprávněn úhradu smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení bezdůvodně odmítnout. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti. Smluvní pokutu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě stanovené zhotovitelem a uvedené ve vyúčtování o smluvní pokutě. Objednatel se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a náklady spojené s upomínkou. Pokud objednatel odstoupí od objednávky nebo smlouvy o dílo později, než 10 dní před začátkem realizace díla, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši ceny objednaného materiálu, přípravků a součástí na dílo (raznice, výsekové formy apod.)
Pokud dojde k prodlení zhotovitele s dodáním díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zhotovovaného díla, případně části díla za každý kalendářní den prodlení do dne dodání, nejvýše však do výše 20% z celkové ceny díla. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce nevzniká v případě, že prodlení zhotovitele je způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele, tzv. vyšší mocí, či neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele. Pokud objednatel z jakéhokoli důvodu písemně odstoupí od objednávky, či smlouvy o dílo, má zhotovitel nárok na poměrnou část odměny za dosud provedenou část díla.

XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro tisk díla, jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení díla.
V případě, že použití takových věcí a komponentů způsobí prodlení zhotovitele se zhotovením díla, není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení, remitendy - vrácení, jiné smluvní pokuty a sankce, či uplatnit své nároky z vad. Naopak zhotovitel je v takových případech oprávněn domáhat se vůči objednateli náhrady vzniklé škody a ušlého zisku. Zhotovitel odpovídá objednateli pouze za škodu, která vznikla jím zaviněným porušením povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy a z těchto VOP. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu způsobenou nekvalitním zhotovením díla, pokud neprokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost.
Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel ze Smlouvy povinen. Objednatel má za povinnost si při převzetí dílo vyzkoušet

XVI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniklý podle ujednání čl. II. těchto VOP může být ukončen zhotovením jednorázově objednaného díla, uplynutím doby platnosti či účinnosti uzavřené smlouvy, výpovědí či odstoupením od smlouvy.
Kromě případů zmíněných výslovně v těchto VOP jsou objednatel i zhotovitel oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v průběhu 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP v případě, že provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem v neprospěch objednatele.
Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k dohodě dle některého článku těchto VOP, a dále v případě, že je objednatel opakovaně v prodlení s úhradou faktur vystavených zhotovitelem.
Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy o dílo není dotčen závazek objednatele uhradit řádně zhotoviteli veškeré dlužné částky a dále nejsou dotčena ustanovení o smluvních pokutách.

XVII. MLČENLIVOST A DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu vzájemné spolupráce, budou zachovávat mlčení. Za důvěrné a utajované informace se považují veškeré informace, které jsou jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit objednateli či zhotoviteli újmu bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací.

XVIII. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Obchodní vztah smluvních stran se řídí platným právním řádem České republiky. Práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a VOP, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí českým právem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).
Případné spory vyplývající z uzavřeného obchodního vztahu budou řešeny cestou rozhodčího řízení před Sdružením rozhodců, a.s., IČ: 634 96 658, se sídlem v Brně, Příkop 8. Pro tento případ pak obě smluvní strany současně přijímají a činí součástí svého smluvního vztahu tuto rozhodčí doložku:
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z tohoto smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, který bude jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců, a. s., IČ: 63 49 66 58, se sídlem v Brně, Příkop 8. Jmenovaný rozhodce musí mít ukončené vysokoškolské právnické vzdělání a musí být trestněprávně bezúhonný. Smluvní strany se dále dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu Sdružení rozhodců, a. s., poplatek za rozhodčí řízení činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč, řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.
Pro případ předpokládané vyšší náročnosti a složitosti sporu je však kterákoli ze smluvních stran oprávněna postupovat namísto rozhodčího řízení cestou řízení soudního.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a česká verze VOP je závazná i v případě rozporu s verzí přeloženou pro účely smlouvy do cizího jazyka. Změny a případná doplnění VOP, které se vyskytnou v souvislosti se změnou právních norem v ČR budou zahrnuty ve vydání nových VOP, které dnem vydání budou platná a účinná pro další obchodní činnost zhotovitele a budoucích objednatelů tisku polygrafických produktů.
S platnými VOP se může objednatel tisku díla seznámit nahlédnutím na všech obchodních zastoupeních zhotovitele, v jeho výrobních závodech, nebo prostudováním na internetové adrese zhotovitele www.artax.cz. Zhotovitel poskytne jejich znění žadateli (budoucímu objednateli díla) před podepsáním smlouvy o dílo.
V případě, že by se některá ustanovení těchto VOP ukázala jako nezákonná, nebo se stala neplatnými nebo právně nevynutitelnými, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP, nemá tato neplatnost nebo nezákonnost vliv na ostatní ustanovení VOP. Smluvní strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a právně vynutitelnými, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP. Zhotovitel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky na výrobu a dodání díla upravovat. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, přičemž nemá nárok na jakoukoli náhradu škody ze strany zhotovitele.

Pro případy doručování písemností poštou se ujednává, že veškeré zásilky musí být odeslány doporučeně, přičemž se má za to, že v případě nepřijetí zásilky druhou stranou byla tato zásilka druhé straně doručena fikcí, a to pátým dnem ode dne prokazatelného odeslání.

Tyto VOP schválil statutární orgán společnosti ARTAX, a.s. dne 4.2.2011.

PŘIHLÁŠENÍ
E-mailová adresa

Heslo

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?